Algemene voorwaarden

E-mail: info@totaalmoluks.nl
Website: www.totaalmoluks.nl

 
Artikel 1 - Definities
Totaal Moluks: Stichting Totaal Moluks, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 88700283.
Lid: degene met wie Totaal Moluks een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Totaal Moluks en lid samen.
Consument: een lid die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Totaal Moluks.
Totaal Moluks en het lid kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Totaal Moluks en het lid sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van het lid of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen
Totaal Moluks hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Totaal Moluks mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. Over wijzigingen in prijs en indexeringen voor het maand- en jaarlidmaatschap worden leden uiterlijk een maand van te voren op de hoogte gesteld.
Totaal Moluks en het lid spreken voor onbeperkte toegang tot het aanbod van Totaal Moluks een totaalbedrag van €7,99 per maand of €84,99 per jaar.
Een lid mag het lidmaatschap met Totaal Moluks opzeggen wanneer hij het niet eens is met een mogelijke prijsindexering.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn
Totaal Moluks mag bij het aangaan van het lidmaatschap door een nieuw lid een betaling verwachten via Ideal, Credit Card of SEPA Incasso. 
Het lid moet een betaling uiterlijk binnen 14 dagen na afsluiten van het maand- of jaarlidmaatschap hebben voldaan.
Als betaling na 14 dagen uitblijft, dan wordt een lid uit het Totaal Moluks + pakket gehaald. Het lid heeft dan geen toegang meer tot betaalde (nieuwe) afleveringen en content.


Artikel 5 - Gevolgen te late betaling 
Betaalt het lid niet binnen de afgesproken termijn en is er wel gebruik gemaakt van het platform, dan kan Totaal Moluks besluiten om een incassobureau in te schakelen.
Wanneer het lid in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Totaal Moluks. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer het lid niet op tijd betaalt, mag Totaal Moluks zijn verplichtingen opschorten totdat het lid heeft betaald. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van het lid, zijn de vorderingen van Totaal Moluks op het lid onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert het lid zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Totaal Moluks, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Een lid mag een lidmaatschap binnen 14 dagen na afsluiting zonder opgave van reden ongedaan maken. Opzeggen kan alleen via leden@totaalmoluks.nl.
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
zodra het lid een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
zodra het lid bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar leden@totaalmoluks.nl.

Artikel 7 - Verzekering
het lid moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Totaal Moluks die bij het lid aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
het lid geeft op eerste verzoek van Totaal Moluks de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 8 - Garantie
Wanneer het lid en Totaal Moluks een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Totaal Moluks enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst 
Totaal Moluks voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
Totaal Moluks mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
Toegang tot Totaal Moluks+ gaat van kracht na afsluiting maand- of jaarlidmaatschap en betaling.

Artikel 10 - Informatieverstrekking door het lid 
Het lid stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Totaal Moluks.
Het lid staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
Wanneer en voor zover het lid dit verzoekt, retourneert Totaal Moluks de betreffende bescheiden. 
Stelt het lid niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Totaal Moluks redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de start van het lidmaatschap hierdoor vertraging op, dan kan Totaal Moluks besluiten om het account tijdelijk te deactiveren.

Artikel 11 - Duur overeenkomst dienst 
De overeenkomst tussen Totaal Moluks en het lid betreffende een maand- of jaarlidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
Wanneer het lid een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 12 - Opzeggen lidmaatschap voor onbepaalde tijd 
Een lid mag een maand- of jaarlidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Stel je zegt een maandlidmaatschap op 1 augustus op, dan wordt deze per 1 september beëindigd. September betaal je dan niet meer, maar het lid heeft wel tot 31 augustus toegang tot alle inhoud. Voor het jaarlidmaatschap geldt dat een lid een opzegtermijn heeft van 1 maand. Geef uiterlijk 1 maand voor de datum van verlenging door dat je het lidmaatschap wilt beëindigen.  

Artikel 13 - Intellectueel eigendom 
Totaal Moluks behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
Het lid mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Totaal Moluks aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 14 - Boetebeding
Wanneer het lid het artikel over intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Totaal Moluks voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de persoon een lid dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000.
Is de persoon een geen lid dan bedraagt de boete in lid 1: € 10.000
Daarnaast moet het lid een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Het lid moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
Totaal Moluks mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van het lid.

Artikel 15 - Vrijwaring
Het lid vrijwaart Totaal Moluks tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Totaal Moluks geboden afleveringen, inhoud en content. 

Artikel 16 - Klachten
Klachten dienen te worden gemeld via feedback@totaalmoluks.nl.

Artikel 17 - Ingebrekestelling
Het lid moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Totaal Moluks.
Het lid is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Totaal Moluks ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid lid
Wanneer Totaal Moluks een overeenkomst aangaat met meerdere leden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid Totaal Moluks
Totaal Moluks is alleen aansprakelijk voor schade die het lid lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Totaal Moluks aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Totaal Moluks is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Totaal Moluks aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 21 - Vervaltermijn
Elk recht van het lid op schadevergoeding van Totaal Moluks vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 22 - Ontbinding
Het lid mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Totaal Moluks toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
Is de nakoming van de verplichtingen door Totaal Moluks nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Totaal Moluks in verzuim is. 
Totaal Moluks mag de overeenkomst met het lid ongedaan maken, wanneer het lid zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Totaal Moluks kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat het lid zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 23 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Totaal Moluks door het lid niet aan Totaal Moluks kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computervirussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Totaal Moluks 1 of meer verplichtingen naar het lid niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Totaal Moluks kan nakomen. 
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel het lid als Totaal Moluks de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
Totaal Moluks hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan het lid te betalen, ook niet wanneer Totaal Moluks hiervan voordeel heeft. 

Artikel 24 - Wijziging overeenkomst 
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen het lid en Totaal Moluks de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 25 - Wijziging algemene voorwaarden
Totaal Moluks mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Totaal Moluks altijd doorvoeren. 
Ingrijpende wijzigingen zal Totaal Moluks zoveel mogelijk vooraf met het lid bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 26 - Overgang van rechten
het lid kan geen rechten uit een overeenkomst met Totaal Moluks aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Totaal Moluks. 
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 27 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Totaal Moluks bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen het lid en Totaal Moluks is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Totaal Moluks is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen het lid en Totaal Moluks, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 06 mei 2024.